-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge i skolealder.

Skolehelsetjenesten

Tjeneste hvor det er behov for langvarig og koordinert hjelp (ansvarsgruppe, individuell plan, avlastning og støttekontakt).

Innsats og koordinering

Barne- og ungdomsteamet er et gratis lavterskeltilbud.

Teamet er tverrfaglig sammensatt, og består av familieterapeuter, vernepleiere, psykolog og sosialpedagog. Vi tilbyr samtaler på telefon, hjemme hos familiene, på turer ute eller i våre kontorer på Ås ungdomsskole.

Ta kontakt direkte uten henvisning

Ungdomslos er et tilbud til ungdom i Ås kommune som står i fare for å ikke fullføre videregående opplæring eller utdanning, og som dermed er i en økt risiko for fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv.

For mer info

Barn som mottar flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid, har rett på en koordinator og/eller en individuell plan.

Ta kontakt

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge har en trygg og god oppvekst.

Har du behov for å snakke med noen – Ta kontakt

Krisesenteret er et tilbud til deg som har opplevd psykisk eller fysisk vold i nære relasjoner, incest eller annen seksuell vold. Senteret tilbyr sikkerhet, beskyttelse, råd og veiledning til barn, kvinner og menn.

Krise- og incestsenteret i Follo

Tilbud til familier; hjelp i parforholdet, veiledning i foreldrerollen, samlivsbrudd mm.

Familievernkontoret

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ansvarsområde er barn og elevers utvikling og læring.

PPT

Her finner du informasjon om Ås kommunes fastleger og kommuneoverlege.

Ås kommune har til sammen 15 fastlegehjemler, og har gjennom en årrekke hatt et av landets mest stabile fastlegekorps.

Fastlege

Barn og unges psykiske helsetjeneste.

Utredning og behandling til barn og unge under 18 år med psykiske lidelser.

BUP